1. รับเป็นที่ปรึกษาโครงการอสังหาริมทรัพย์ 
  2. บริการจดทะเบียนอาคารชุด นิติบุคคลอาคารชุด และนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร 
  3. บริการด้านการบริหารจัดการอาคาร 
  4. บริการตรวจสอบอาคาร และเซ็นรับรองรายงานผลการตรวจสอบ ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  
  5. บริการออกแบบ พร้อมรับเหมาก่อสร้างและติดตั้ง 
  6. บริการด้านกฎหมาย 
  7. บริการจัดฝึกอบรม
  8. การจัดการพลังงาน