อาคาร SMD Office Center
เลขที่ 2437 ซอยลาดพร้าว 69-71 
แขวงสะพาน2 เขตวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 10310
โทร : 02-5392278, 081-818-3525
Email: infopps2003@gmail.com