บริษัท พีพีเซอร์วิสเซส จำกัด
ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 โดยการปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นและคณะผู้บริหารเดิมของห้างหุ้นส่วนจำกัด พรอพเพอร์ตี้ โพรเฟสเชิ่นเนิล ซึ่งได้เปิดดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2546 เป็นเวลานานกว่า 16 ปีแล้ว คณะผู้บริหารล้วนแต่เป็นผู้ชำนาญการด้านบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์และงานวิศวกรรมอาคารสูงระดับมืออาชีพ มีประสบการณ์ในการทำงานสูง เพื่อก้าวสู่ความเป็นผู้นำในธุรกิจบริการในงานด้านที่ปรึกษา การออกแบบพร้อมติดตั้ง และบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ครบวงจร  
 
จุดเด่นของบริษัท 
 
 บริษัท พีพีเซอร์วิสเซส จำกัด มีจุดเด่นดังนี้ 
## คณะผู้บริหารมีความชำนาญการด้านวางระบบบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์และงานวิศวกรรมอาคารสูงที่มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล 
   
##คณะผู้บริหารมีความเชี่ยวชาญ ในการออกแบบ ติดตั้งและบำรุงรักษางานระบบวิศวกรรมอาคารสูง ด้วยมาตรฐาน ASHRAE, NFPA, IEEE, IEC, NEC, NEMA, API, ASTM, BS, EIT และอื่นๆ รวมถึง ISO ของบริษัทที่ทำงานร่วมกันซึ่งมีมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ทำให้บริษัทฯ สามารถออกแบบหรือให้คำปรึกษาได้ตรงกับความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง ลดความผิดพลาดในการออกแบบ ประหยัดงบประมาณและค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง ลดค่าพลังงานและได้ผลงานที่มีคุณภาพสูง
## บริษัทฯ มีศักยภาพสูง สามารถให้บริการลูกค้าได้ครบวงจร เริ่มตั้งแต่การให้คำปรึกษาและศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ จัดหาแหล่งเงินทุน จัดทำงบประมาณการก่อสร้าง บริการการออกแบบงานสถาปัตยกรรมและงานวิศวกรรมระบบต่างๆ พร้อมบริการรับเหมาก่อสร้างและติดตั้ง บริหารจัดการและควบคุมงานก่อสร้างโครงการให้สำเร็จตามตามแผนงานภายในระยะเวลาที่กำหนด บริหารงานขายโครงการ และบริหารจัดการอาคาร ตรวจสอบ ดูแล ซ่อมแซมและบำรุงรักษาตัวอาคารและระบบอุปกรณ์ประกอบของอาคารตลอดอายุของโครงการ
   
     จากประสบการณ์และความชำนาญงานในด้านการบริหารทรัพย์สินของเรา ซึ่งมุ่งเน้นการบริการให้ดีเหนือความคาดหมายและยึดมั่นในผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลัก ตลอดจนพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐานระดับสากล ตามรายละเอียดดังนี้
1. เราได้พัฒนามาตรฐานการบำรุงรักษาอาคารและระบบอุปกรณ์ประกอบของอาคารต่างๆ ให้มีมาตฐานเทียบเท่าระดับสากล คือ ระบบปรับอากาศ ระบบหมุนเวียนระบายอากาศ ระบบไฟฟ้า ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบปั๊มน้ำ ระบบท่อระบายน้ำ ระบบลิฟต์ ระบบบันไดเลื่อน ระบบหม้อไอน้ำ ระบบบำบัดน้ำเสีย และอื่นๆ
 
2. เราได้พัฒนาการบริหารจัดการพลังงาน (Energy Management) ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล คือ การกำหนดนโยบายการบริหารพลังงาน กระบวนการและขั้นตอนการจัดการพลังงาน การตรวจสอบพลังงาน การจัดทำแผนการบริหารและอนุรักษ์พลังงาน การตรวจวัดประสิทธิภาพ การติดตามผล และการจัดฝึกอบรม
 
3. เราได้พัฒนาการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน (Emergency Management) ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล คือ การกำหนดนโยบายการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน การจัดกระบวนการและขั้นตอนการบริหาร การจัดทำคู่มือปฏิบัติ การจัดตั้งทีม และการจัดฝึกอบรม
 
4. ระบบการตัดสินใจของเราจะไม่ดำเนินการขัดแย้งกับการตัดสินใจของผู้ว่าจ้าง เพียงแต่เราทำการศึกษาและให้ข้อมูลรายละเอียดที่เกี่ยวเนื่องกับงานพร้อมกับข้อเสนอแนะความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์สำหรับการแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อให้ท่านมั่นใจว่าการตัดสินใจของท่านเป็นสิ่งที่ถูกต้องและสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว เราจะทำหน้าที่ของเราอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ว่าจ้าง
 
5. สมรรถภาพและความคล่องตัวในการปฏิบัติการของเรา จะจัดส่งบุคลากรที่มีความชำนาญในการบริหารอาคารสูงที่ใกล้เคียงกับอาคารของท่าน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความราบรื่น และสร้างเสริมการบริการที่ดี พร้อมกับให้ความมั่นใจแก่ผู้ว่าจ้างและผู้ใช้อาคาร 
 
6. ระบบการสั่งการและการควบคุมพนักงาน เราจะใช้แนวทางปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เพื่อการให้บริการที่ดีที่สุดภายใต้การควบคุมของเรา
 
7. ผลประโยชน์ที่ท่านจะได้รับจากเรา คือ การบริการที่ครอบคลุมทั้งหมด เราเป็นองค์กรอิสระที่ให้บริการคำแนะนำปรึกษาทางด้านกฎหมาย การลงทุน การตลาด การก่อสร้าง และการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ครบวงจร จึงไม่มีการดำเนินการที่ขัดต่อผลประโยชน์ของผู้ว่าจ้าง และด้วยนโยบายที่แน่นอนพร้อมกับการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพสูงของเรา จะสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ว่าจ้างอย่างสูงสุดและคุ้มค่า 
 
8. ระบบการบริหารจัดการของเรามีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล มีระบบการตรวจสอบและการควบคุมคุณภาพที่น่าเชื่อถือได้ 
 
9. ทีมผู้บริหารทรัพย์สินของเรามีประสบการณ์และเชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เรามุ่งเน้นพัฒนาระบบการบริหารจัดการไปพร้อมๆ กับการเสริมสร้างทักษะความรู้ให้กับพนักงานของเราอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การทำงานได้ประสิทธิภาพสูงสุด และให้บริการอย่างมีคุณภาพระดับมืออาชีพ  

 

แผนผังคณะผู้บริหาร


      ปรับโครงสร้างและก่อตั้งขึ้นมาใหม่เมื่อต้นปี ปี2562 โดยการปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นและคณะผู้บริหารเดิมของบริษัท พร็อพเพอร์ตี้ โปรเฟสชั่นเนล เซอร์วิสเซส จำกัด ซึ่งได้เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2549
เป็นเวลานานกว่า 13 ปีแล้ว
คณะผู้บริหารล้วนแต่เป็นผู้ชำนาญการด้านบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์และงานวิศวกรรมอาคารสูงระดับมืออาชีพ มีประสบการณ์ในการทำงานสูง เพื่อก้าวสู่ความเป็นผู้นำในธุรกิจบริการในงานด้านที่ปรึกษา การออกแบบพร้อมติดตั้ง และบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ครบวงจร